Nawigacja

Aktualności

XI edycja projektu Kamienie Pamięci „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” – zgłoszenia do 14 lutego 2020

Idea projektu

Celem tegorocznej XI edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci jest upamiętnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1921. Zachęcamy do odszukania zapomnianych, bądź też nieznanych lokalnych bohaterów. Do przystąpienia w projekcie zapraszamy młodzież szkolną, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne, koła kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii. Przywróćmy w naszych lokalnych społecznościach pamięć o przodkach, którzy w tym trudnym okresie dziejowym niejednokrotnie oddali własne zdrowie i życie w obronie ojczyzny.

Przewodnik po projekcie:

1. Kto może brać udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób i środowisk zainteresowanych najnowszą historią. Mogą w nim wziąć udział zarówno grupy rekrutujące się z klas szkolnych, kół historycznych, kół naukowych, środowisk kombatanckich, zastępów i drużyn harcerskich, jak również osoby indywidualne. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie (listownie i pocztą elektroniczną) karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. (w przypadku korespondencji listownej decyduje data stempla pocztowego) oraz realizacja zadania.

2. Wybranie postaci

Zadanie projektowe polega na odnalezieniu bohatera zasługującego na szczególne upamiętnienie, najlepiej ze swojego regionu (bohatera lokalnego), wpisującego się w temat projektu, który zaznaczył swój udział w walce o przynależność ziem Rzeczypospolitej w latach 1919–1921; tj. żołnierza polskiego, żołnierza zbrojnych oddziałów sojuszniczych, członka lokalnych oddziałów samoobrony, harcerza, członka organizacji młodzieżowej, ucznia szkoły, a także zaangażowanego w wyżej wspomnianych działaniach mieszkańca miasta czy wsi (księdza, lekarza, sanitariusza, dziennikarza relacjonującego wydarzenia). Może to być osoba, której biografia jest już przedmiotem badań historyków lub która jeszcze nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje.

3. Stworzenie portfolio

Uczestnik projektu powinien odtworzyć życiorys wybranego bohatera. Zebrać wszelkie informacje z nim związane: fotografie, skany dokumentów i pamiątki. Portfolio można wzbogacić różnymi elementami, np. wywiadem z członkami rodziny bohatera, relacjami osób, które go znały, opisami podjętych w ramach projektu działań. Jedynym ograniczeniem jest kreatywność uczestników projektu.

4. Upowszechnienie

Ważnym elementem projektu jest także upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób: stworzenie wystawy, wydanie gazetek i broszur, napisanie artykułu, przygotowanie stron internetowych, fanpage’ów w mediach społecznościowych, nagranie filmu, organizowanie spotkań ze świadkami historii, debat, wystawianie spektakli, rekonstrukcji historycznych, happeningów itd.

5. Pozostawienie śladu

Kolejnym etapem projektu jest pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego wybranego bohatera i jego dokonania. Przykładem takiego upamiętnienia może być inicjatywa nadania imienia danego bohatera ulicy czy innemu miejscu w przestrzeni publicznej, w tym nadanie imienia szkole, postawienie pomnika, posadzenie drzewa, poświęcenie jej miejsca w muzeum regionalnym lub szkolnej izbie pamięci, namalowanie graffiti, zaprezentowanie filmu na YouTube, umieszczenie hasła w Wikipedii itp.

6. Przesłanie sprawozdania

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania sprawozdania i dokumentacji związanej z wybranym bohaterem (drogą pocztową, na płycie CD/DVD). Informacje o bohaterach zakwalifikowanych do projektu zostaną umieszczone na mapie internetowej.

7. Kontakt do organizatorów

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Projekt edukacyjny „Kamienie Pamięci”

ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań

61 83 56 952 (953)

anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

8. Kalendarium projektu

Zgłoszenie uczestnictwa – do 14 lutego 2020 r.

Przesłanie sprawozdania z projektu – do 29 marca 2020 r.

Gala finałowa projektu w Poznaniu – 29 maja 2020 r.

9. Patronaty honorowe:

Minister Edukacji Narodowej

10. Patronaty medialne:

Polska Agencja Prasowa, TVP Historia, TVP 3 Poznań, Radio Poznań

do góry