Nawigacja

Aktualności

Komunikat ws. wniosków o uchylenie immunitetów wobec byłych sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i byłych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie.

 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie  w dniu 15 marca 2019 roku wystąpiła z wnioskami do właściwych sądów dyscyplinarnych o podjęcie uchwał w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej trzech byłych sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i czterech byłych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie.

Wnioski zostały skierowane w śledztwie prowadzonym w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do których doszło w 1981 i 1982 roku w Koszalinie.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 2 września 2016 roku w następstwie zawiadomienia złożonego przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Oddział w Koszalinie, w którym wskazano 22 postępowania karne prowadzone w 1981 i 1982 roku w Koszalinie przeciwko osobom prowadzącym działalność opozycyjną, jak też wyrażającym publicznie przekonania i poglądy społeczno – polityczne nieakceptowane przez ówczesne władze, które – zdaniem Stowarzyszenia – były aktami bezprawia i stanowiły represje z przyczyn politycznych.

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się przez trzech sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i czterech prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie czynów zabronionych polegających na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich, które to działania nie wyczerpały znamion przestępstw, a sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Postepowanie w przedmiocie uchylenia immunitetu nie jest postępowaniem o charakterze prawnokarnym sensu stricte, gdyż do zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego i prokuratora wystarczające jest dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa, a nie przesądzenie, iż jest on winnym jego popełnienia. Wina może być bowiem przesądzona jedynie przez sąd w postępowaniu przeprowadzonym według reguł kodeksu postępowania karnego. W gestii sądu dyscyplinarnego,  orzekającego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego czy prokuratora, jest jedynie zbadanie, czy zasadność stawianego zarzutu jest na tyle uprawdopodobniona, iż wykluczone jest, że ów zarzut formułowany jest bez uzasadnienia.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Komunikat ws. odpowiedzialności dla sędziów i prokuratorów stanu wojennego​ dostępny jest na stronie: http://linkd.pl/spu

do góry