Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na luty 2020 r. )

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1.  Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w  okresie od 1949 r. do  1951 r. w Drawsku i w Szczecinie, dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. oficerów śledczych  Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Drawsku – Stanisława Andrzejewskiego, prokuratorów: Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie - Kazimierza Golczewskiego  i Mieczysława Fajnsztajna, oraz sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w  Szczecinie - Stanisława Longchampsa, którzy działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą i innymi  funkcjonariuszami państwa totalitarnego, realizując cele polityki władz,  wykonując  w sposób tendencyjny i pozbawiony obiektywizmu  czynności procesowe w ówczesnym postępowaniu przygotowawczym, zebrali  materiał dowodowy, mający umożliwić zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz skazanie Adolfa B.,   tym samym bezprawnie pozbawiając  go wolności,  co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego, spowodowane względami politycznymi, czym działano na szkodę  interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww.,- tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882, t. j. ze zm.).

Śledztwo umorzono w dniu 27.09. 2019 r. - wobec śmierci ustalonych ww. sprawców,  tj. na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk oraz wobec niewykrycia pozostałych sprawców (ławników) - na podstawie art. 322§1  kpk. (S 31.2019.Zk – OKŚZpNP Szczecin). 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w nocy z 7 na 8 lutego 1984 r. w Radłówku, w postaci zabójstwa Piotra B. przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło poważną represję wobec członka opozycji demokratycznej - traktowanego jako przeciwnika władzy komunistycznej, - tj. o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882, t. j.).

W dniu 21.10.2019 roku prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w okresie od 07.02.1984r. do 08.02.1984r. w Radłówku, w postaci zabójstwa Piotra B., przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, poprzez jego uduszenie na skutek zatkania otworów oddechowych miękkim przedmiotem, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby prowadzącej działalność opozycyjną, skierowaną przeciwko panującemu ustrojowi komunistycznemu w Polsce, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego a także osób dla niego najbliższych, tj. o czyn z art. 148§1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na podstawie art. 322§1 kpk - wobec niewykrycia sprawcy czynu zabronionego. (S 46.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

3.  Śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia  zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w okresie od  dnia 17 czerwca 1949 r., ze skutkiem  do dnia 17 marca 1953 r. w Sławnie i w Szczecinie i w Warszawie, polegającej na  przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie – mjr Mieczysława Fajnsztajna, Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie – mjr  Mariana Doerffera oraz Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie - ppłk Józefa Dziowgo,  oraz sędziów: mjr Romana Bojko, ppłk Mariana Krupskiego,  poprzez bezprawne pozbawienie wolności Tadeusza F., Romana B. i Feliksa L., na okres powyżej 7 dni, za to że od  stycznia do czerwca 1949 r. był członkami nielegalnej organizacji o nazwie Polska Organizacja Wojskowa, co stanowiło poważną represję wobec osób o odmiennych poglądach, krytycznych wobec ówczesnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeciwiających się panującym stosunkom społeczno - politycznym, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww. pokrzywdzonych,- tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 25.11.2019 r. - wobec śmierci sprawców zbrodni komunistycznej; funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie oraz Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie - na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk, zaś w stosunku do ławników WSR w Szczecinie- wobec niewykrycia sprawców czynu, tj. na podstawie art. 322§1 kpk  ( S 37.2019.Zk – OKŚZpNP Szczecin ) 

4. Śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia  zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w 1948 r. w Szczecinie i Warszawie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego tj. prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie oraz sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie i bezprawnym pozbawieniu wolności na okres powyżej 7 dni 23 członków organizacji o charakterze niepodległościowym „Bojowy Oddział Armii” poprzez ich tymczasowe aresztowanie, a następnie skazanie na długoletnie kary więzienia, a także bezprawnego pozbawienia życia poprzez skazanie na karę śmierci Wacława B., Edwarda K., Waldemara K., Zenona Ł. oraz Edwarda K., przez sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, którzy nie mając do tego podstaw faktycznych i prawnych uznali pokrzywdzonych winnymi popełnienia przestępstw określonych w art. 86§2 kkWP, art. 225§1 kk/1932 i innych czynów, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osób traktowanych jako przeciwnicy władzy komunistycznej, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego wyżej wymienionych pokrzywdzonych, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk i art. 189 § 2 kk oraz art. 148 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk  w zw. z art. 2 ust.1 i w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Pokrzywdzeni zostali skazani w związku z działalnością w latach 1945-1948 na terenie ówczesnego województwa szczecińskiego organizacji niepodległościowej o nazwie „Bojowy Oddział Armii” w skrócie „BOA”. Członkowie oddziału wywodzili się z konspiracji kresowej, a konkretnie ze struktur samoobrony obwodu Wołkowyskiego. W 1945 r. oddział ten dokonał szereg akcji przeciwko działającym na tych terenach członkom aparatu politycznego i bezpieczeństwa wywodzących się z ZSRR.

Śledztwo umorzono w dniu 15.11.2019 r. - wobec śmierci sprawców zbrodni komunistycznej; funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie oraz Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie oraz Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie - na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk, zaś w stosunku do ławników WSR w Szczecinie- wobec niewykrycia sprawców czynu, tj. na podstawie art. 322§1 kpk   ( S 87.2019.Zk – OKŚZpNP Szczecin ) 

 

Zbrodnie  nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącą zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w dniu 19.10.1943 r. w Berlinie, polegającej na zabójstwie obywatela polskiego Pawła F. poprzez pozbawienie go prawa do bezstronnego i niezawisłego sądu, ograniczenia mu prawa do obrony oraz wydanie bezzasadnego wyroku Trybunału Ludowego w Berlinie o sygn. 11 J 293/40g i 4L 161/42, skazującego na śmierć ww., dokonanej przez funkcjonariuszy państwa nazistowskiego, tj. niemieckiej III Rzeszy, w osobach sędziów ww. sądu specjalnego, w składzie: przewodniczący dr Johannes Köhler, Hermann Heider, Hans Bauszus, Karl Kurze oraz Vahlberg, przy udziale oskarżyciela dr Georga Eiserta, który został wykonany przez nieustalonych funkcjonariuszy państwa nazistowskiego w bliżej nieustalonym czasie, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego wobec jego przynależności do narodu polskiego,- tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 roku, Nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 24.09.2019 roku – wobec śmierci ustalonych ww. sprawców, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk oraz wobec niewykrycia pozostałych sprawców - na podstawie art. 322§1  kpk. (S 10.2019.Zn – OKŚZpNP Szczecin). 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w dniu 17 września 1943 r. i polegającej na skazaniu na karę śmierci 18 – letniej obywatelki polskiej Ireny S., przez Sondergericht w Bielefeld, co stanowiło poważną represję polityczną za przynależność pokrzywdzonej do narodu polskiego, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., Nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 16.09.2019r. wydano postanowienie o umorzeniu w tej sprawie – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa - na podstawie art. 322§1  kpk. (S 20.2019.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

do góry