Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na sierpień 2021 r. )

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnię p-ko ludzkości, polegającej na przekroczeniu  w 1950 r. w Szczecinku uprawnień  przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego tj. Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinku, prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie i sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie, którzy pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, bezprawnie pozbawili wolności Józefa L., na okres powyżej 7 dni, co stanowiło poważną represję polityczną, wobec osoby uważanej za przeciwnika politycznego władzy komunistycznej, czym działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego ww. pokrzywdzonego - tj. o czyn z art. 189§2 kk w zw. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

Józef L., uczeń gimnazjum w Szczecinku, w rozmowach z kolegami wypowiadał się krytycznie na temat hegemonii Związku Radzieckiego wskazując, że eksploatuje on Polskę. Ponadto opowiadał żarty i dowcipy o dostojnikach państwowych. W związku z powyższym został uznany za „wroga ludu” i w maju 1950 r. wydalony z gimnazjum. Następnie zostało p-ko niemu wszczęte postępowanie karne, które było  przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinku, pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Józef L.  wyrokiem  Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 12.12.1950 r., sygn. Sr 44/50 został skazany  na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy  więzienia m.in. za to, że: „od jesieni 1949 r. do maja 1950 r. w Gimnazjum Ogólnokształcącego w Szczecinku rozpowszechniał wśród uczniów fałszywe wiadomości odnośnie stanowiska Państwa  do organizacji „Caritas” oraz fałszywe i oszczercze opowieści o dostojnikach Państwa Polskiego i ZSRR, w celu obniżenia ich powagi” – tj. przestępstwa z art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.

W przedmiotowej sprawie dokonano analizy akt sprawy karnej p-ko Józefowi L., ustalono dane osobowe funkcjonariuszy PUBP w Szczecinku i prokuratorów WPR  w Koszalinie oraz sędziów WSR w Koszalinie, wykonujących czynności procesowe i orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów. (Sygn. S 36.2021.Zk – OKŚZpNP Szczecin ).

2.Śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w okresie od dnia 10.01.1952 r. do dnia 30.09.1952 r., ze skutkiem do dnia 5.05.1956 r. w Policach, w Szczecinie i w Warszawie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. WUBP w Szczecinie, WPR w Szczecinie, WSR w Szczecinie oraz NSW w Warszawie poprzez bezprawne pozbawienie wolności Adama S., Jana Sz., Jana M., Ryszarda D. i Władysława O. na okres powyżej 7 dni, co stanowiło poważną represję wobec osoby o odmiennych poglądach, krytycznych wobec ówczesnego ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i sprzeciwiającej się panującym stosunkom społeczno - politycznym, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww. pokrzywdzonego,  tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie dokonano analizy akt sprawy karnej p-ko Adamowi S.  i innym ww. pokrzywdzonym, ustalono dane osobowe byłych funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie i prokuratorów WPR  w Szczecinie, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów WSR w Szczecinie i NSW  w Warszawie orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów. (Sygn. S 3.2021.Zk – OKŚZpNP Szczecin ).

3. Śledztwo w sprawie  zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości,  mającej miejsce  w okresie od dnia 9 marca  do 21 maja 1953 r w Chojnie, w Szczecinie oraz w Warszawie polegającej na przekroczeniu uprawnień  przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a mianowicie oficerów śledczych  Wydziału Informacji Wojskowej  JW nr  2449 , prokuratorów Wojskowej  Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, skład orzekający  Wojskowego Sądu  Rejonowego w Szczecinie jak również skład odwoławczy Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, poprzez bezprawne  pozbawienie wolności żołnierza służby zasadniczej  WOP szer. Alojzego F. na okres znacznie powyżej 7 dni, z powodu rzekomego  publicznego nawoływania do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej  Państwa Polskiego ze Związkiem Radzieckim, komentowanie  śmierci Stalina oraz uprawianie wrogiej propagandy, uznanych bezzasadnie za propagandę przeciw sojuszniczą, wyrażające się w bezpodstawnym tymczasowym aresztowanie wyżej wymienionego, a następnie skazaniu, wbrew dowodom,  na bezwzględną karę więzienia oraz utrzymaniu zaskarżonego wyroku w mocy, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby uważanej za przeciwnika politycznego ówczesnej władzy komunistycznej, czym działano na szkodę  interesu publicznego i prywatnego pokrzywdzonego - tj. o przestępstwo określone w art. 231§1 k.k. w zb.  z  art. 189§2  k.k. w zw.  z art. 11§2 kk  w zw. z art.  2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12. 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie dokonano analizy akt sprawy karnej p-ko Alojzemu F., ustalono dane osobowe byłych funkcjonariuszy Wydziału Informacji Wojskowej  i prokuratorów WPR w Szczecinie, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów WSR w Szczecinie i NSW  w Warszawie orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów (Sygn. S 37.2021.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Del. w Gorzowie Wlkp.).

4.Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej zarazem zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień w 1952 roku w Koszalinie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego tj. funkcjonariuszy WUBP w Koszalinie, prokuratorów WPR w Koszalinie i sędziów WSR w Koszalinie, poprzez bezprawne pozbawienie wolności Mieczysława K., na okres powyżej 7 dni, pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby uważanej za przeciwnika politycznego władzy komunistycznej, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego; tj. o czyn z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie dokonano analizy akt sprawy karnej p-ko Mieczysławowi K., ustalono dane osobowe funkcjonariuszy WUBP w Koszalinie, prokuratorów WPR w Koszalinie i sędziów WSR w Koszalinie, wykonujących czynności procesowe i orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów. (Sygn. S 49.2021.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).

5. Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonanej w ramach,  tzw. „Operacji polskiej", tajnej operacji państwowej, prowadzonej w latach 1937 – 1938 na  terenie b. ZSRR, gdzie w wyniku rozkazu Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. aresztowano, co najmniej 139 835 osób narodowości polskiej, z których, co najmniej 111 091 osób rozstrzelano, zaś 28 744 osób pozbawiono wolności poprzez umieszczenie ich w obozach pracy przymusowej - tj. o czyn z art. 118a§1 i 2 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 i  z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

Obecnie kontynuowane są przesłuchiwania świadków i trwają poszukiwania dalszych,  gromadzone są dokumenty dotyczące tzw. „Operacji polskiej" NKWD, dostępne w polskich archiwach. Przesłuchiwani w sprawie świadkowie przekazują posiadane dokumenty dotyczące represji stosowanych w stosunku do ich najbliższych. Na bieżąco tworzone są i aktualizowane listy ofiar „Operacji polskiej"  i sprawców popełnionych w trakcie jej trwania zbrodni. Pozyskiwane są materiały archiwalne, które są tłumaczone, a następnie poddawane oględzinom i analizie. Trwa oczekiwanie na realizację czynności wskazanych we wnioskach o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Kazachstanu. Materiały z takich czynności wcześniej przekazała już strona ukraińska, oraz częściowo gruzińska, a odmówiła ich wykonania Republika Białorusi. Z zeznań przesłuchanych dotąd świadków i analizy materiałów archiwalnych   wynika, że pokrzywdzonych obywateli narodowości polskiej rozstrzeliwano, lub rzadziej, wywożono do obozów pracy przymusowej (łagrów) za jakiekolwiek, choćby domniemane kontakty z państwem polskim, które zdaniem funkcjonariuszy NKWD świadczyły rzekomo o współpracy z polskim wywiadem na szkodę ZSRR i traktowane były jako działalność szpiegowska lub antysowiecka. Jednak poczynione ustalenia wskazują, iż  rzeczywistym i wystarczającym powodem represji była polska narodowość ofiar. Wobec bardzo dużej ilości pokrzywdzonych i związanej z tym obszerności materiału dowodowego terminu zakończenia tego śledztwa nie da się obecnie przewidzieć  (Sygn. S 67.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

Zbrodnie nazistowskie

1.Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy w okresie od 1941 roku do 1944 roku, na terenie niemieckiego nazistowskiego karnego obozu pracy „Treblinka I” w Treblince, polegających na zabójstwach więźniów tego obozu, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 ze zm.)  w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu; 

Celem śledztwa jest ustalenie wszystkich osób zamordowanych na terenie nazistowskiego karnego obozu pracy „Treblinka I” i odpowiedzialnych za te zabójstwa funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej. Obecnie trwają w Treblince prace identyfikacyjne ujawnionych szczątków zamordowanych tam ofiar. Przesłuchiwani są świadkowie, trwają oględziny i analiza uzyskanych dotąd dokumentów oraz tłumaczone są uzyskane dokumenty (Sygn. S 42.2019.Zn,  OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).   

2.Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1941 r. do 1945 r., na terenie męskiego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, polegających na zabójstwach więźniów tego obozu o różnej narodowości, tj. o czyn z art.1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w związku z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-o Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjął śledztwo o sygnaturze Ds. 159/68 b. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, zawieszone postanowieniem z dnia 12 maja 1975 r. i prowadził je w sprawie. W toku śledztwa między innymi zwrócono się do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami w Warszawie oraz z Zentrale Stelle w Ludwigsburgu oraz Archiwów Instytutu Pamięci Narodowej o uzyskanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozu. Zasadniczym celem śledztwa jest ustalenie jak największej liczby pokrzywdzonych oraz uściślenie pełnej listy członków załogi obozu, ustalenie, którzy z nich ponieśli już odpowiedzialność na terenie Polski bądź Niemiec. Ustalane są kolejne osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, którzy przebywali w obozie bądź ponieśli w nim śmierć. Osoby te są systematycznie przesłuchiwane. Sukcesywnie przekazywane są przez Archiwum IPN i inne instytucje materiały archiwalne mające związek z funkcjonowaniem męskiej części obozu koncentracyjnego. (Sygn. S 14.2017.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

3.  Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będąca jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w 1942r. w Szczecinie, zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci skazania na karę śmierci Czesława R. przez Sąd Specjalny III Rzeszy Nienieckiej, co stanowiło poważną represję polityczną z uwagi na narodowość pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944r. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi PolskiemuŚledztwo wszczęto w dniu 18.03.2021 r. Obecnie trwają tłumaczenia, analizy oraz oględziny uzyskanych w czasie przeprowadzonych kwerend archiwalnych dokumentów  (Sygn. S 13.2021.Zn  OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.). 

 

 

do góry