Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na maj 2020 r. )

Śledztwa w toku

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. śledztwo w sprawie: zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, polegającymi na:

- przekroczeniu uprawnień i bezprawnym   pozbawieniu wolności  na okres powyżej 7 dni Konstantego G. w 1950 r., przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie i sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, którzy pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, skazali ww. na karę łączną 15 lat więzienia, co stanowiło poważną represję polityczną, wobec osoby uważanej za przeciwnika politycznego władzy komunistycznej, czym działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego ww. pokrzywdzonego - tj. o czyn z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882, t. j.),

- przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. WUBP w Szczecinie w postaci fizycznego znęcania się nad Konstantym G., poprzez długotrwałe nocne przesłuchania, w celu uzyskania od niego wyjaśnień określonej treści, co stanowiło poważną represję  polityczną, wobec osoby uważanej za przeciwnika politycznego władzy komunistycznej, czym działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego ww. pokrzywdzonego - tj. o czyn z art. 246 kk w zb. z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i  art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie zapoznano się aktami sprawy karnej p-ko Konstantego G., ustalono dane osobowe byłych funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie oraz prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów ( S 72.2019.Zk – OKŚZpNP Szczecin )

 

2. Śledztwo w sprawie: zbrodni komunistycznej, stanowiącej zarazem zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień w 1952 roku w Koszalinie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie i sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie, poprzez bezprawne pozbawienie wolności na okres powyżej 7 dni Ludwika D. i Czesława W., pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby traktowanej, jako przeciwnik polityczny władzy komunistycznej, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww. pokrzywdzonych - tj. o czyn z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie zapoznano się aktami sprawy karnej p-ko Ludwikowi D. i Czesławowi W., ustalono dane osobowe funkcjonariuszy komunistycznych wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe, w tym Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, oraz sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, pozyskiwanie materiałów archiwalnych i ich oględziny oraz  inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów   (S 3.2020.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie). 

 

3. w sprawie popełnienia zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w 1982 r. w Nysie, w postaci przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego tj. funkcjonariuszy SB i WKU w Nysie, poprzez bezprawne i represyjne wytypowanie osób uważanych za przeciwników politycznych celem odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych, wbrew zasadom wynikającym z założeń Sztabu Generalnego WP, co stanowiło formę poważnej represji i prześladowania wobec osób o odmiennych poglądach społeczno -politycznych, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonych tj. o przestępstwo z art. 231§1kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a dotyczące podejrzanego Mieczysława H.

W toku prowadzonego śledztwa (materiały wyłączone ze sprawy o sygn. S 28.2019.Zk) wykonano większość czynności w tym, w tym przesłuchano w charakterze podejrzanego byłego Inspektora Wydziału II SB KWMO w Katowicach Mieczysława H. Obecnie istnieje konieczność wykonania czynności w zakresie sprawdzenia jego linii obrony. (S 30.2020.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie). 

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego- funkcjonariuszy PUBP z Międzyrzecza, prokuratora miejscowej Prokuratury Powiatowej   oraz skład orzekający międzyrzeckiego  Sądu Powiatowego,  w okresie od  26 stycznia 1953 r. do  09 września 1953 r. w Międzyrzeczu -ówczesne woj. zielonogórskie, wyrażające się w   bezprawnym pozbawieniu wolności  na okres   powyżej 7 dni  Konrada B. z powodu krytycznych wypowiedzi  na temat  obchodów święta 1-go maja oraz o prezesie Rady Ministrów Bolesławie  Bierucie, uznanych bezzasadnie za rozpowszechnianie  fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego i obniżyć powagę jego naczelnych organów  ,  co stanowiło poważne prześladowanie  wobec osoby  traktowanego jako przeciwnik  władzy komunistycznej, czym działano na szkodę  interesu publicznego oraz interesu prywatnego wyżej wymienionego- tj. o przestępstwo określone w art. 231 § 1 k.k. w zb.  z  art. 189 § 2  k.k. w zw. z art. 11§ 2 k.k. i z art.  2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie zapoznano się aktami sprawy karnej p-ko Konradowi B., ustalono dane osobowe funkcjonariuszy komunistycznych wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe, w tym PUBP z Międzyrzecza, Prokuratury Powiatowej w Międzyrzeczu oraz sędziów Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu  orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, pozyskiwanie materiałów archiwalnych i ich oględziny oraz  inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów   (S 28.2020.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.)

 

5. Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonanej w ramach  tzw. „Operacji polskiej", tajnej operacji państwowej, prowadzonej w latach 1937 – 1938 na  terenie byłego ZSRR, gdzie w wyniku rozkazu Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. aresztowano, co najmniej 139 835 osób narodowości polskiej, z których, co najmniej 111 091 osób rozstrzelano, zaś 28 744 osób pozbawiono wolności poprzez umieszczenie ich w obozach pracy przymusowej,- tj. o czyn z art. 118a§1 i 2 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 i  z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882, t. j.).

Obecnie kontynuowane są przesłuchiwania ustalonych już świadków i trwają poszukiwania dalszych,  gromadzone są dokumenty dotyczące „Operacji polskiej" dostępne w polskich archiwach. Przesłuchiwani w sprawie świadkowie przekazują posiadane dokumenty dotyczące represji stosowanych w stosunku do ich najbliższych. Na bieżąco tworzone są i aktualizowane listy ofiar „Operacji polskiej"  i sprawców popełnionych w trakcie jej trwania zbrodni. Pozyskiwane są materiały archiwalne, które są tłumaczone, a następnie poddawane oględzinom i analizie. Trwa oczekiwanie na realizację czynności wskazanych we wnioskach o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Kazachstanu. Materiały z takich czynności przekazała już strona ukraińska, a odmówiła ich wykonania Republika Białorusi. Z zeznań przesłuchanych dotąd świadków i analizy materiałów archiwalnych   wynika, że pokrzywdzonych obywateli narodowości polskiej rozstrzeliwano, lub rzadziej, wywożono do obozów pracy przymusowej (łagrów) za jakiekolwiek, choćby domniemane kontakty z państwem polskim, które zdaniem funkcjonariuszy NKWD świadczyły rzekomo o współpracy z polskim wywiadem na szkodę ZSRR i traktowane były jako działalność szpiegowska lub antysowiecka. Jednak poczynione ustalenia wskazują, iż  rzeczywistym i wystarczającym powodem represji była polska narodowość ofiar. Wobec bardzo dużej ilości pokrzywdzonych i związanej z tym obszerności materiału dowodowego terminu zakończenia tego śledztwa nie da się obecnie przewidzieć.  (S 67.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

 

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków w okresie od dnia 24 września 1951 r. do dnia 25 lutego 1952 r. w Szczecinie przez, funkcjonariuszy państwa komunistycznego: oficerów śledczych Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie oraz sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego Jana S. poprzez bezprawne pozbawienie pokrzywdzonego na łączny okres dłuższy niż 7 dni, a także zaniechanie natychmiastowego zwolnienia i akceptowanie bezprawnego przetrzymywania w warunkach izolacji, w tym po upływie zakreślonego terminu stosowania tego środka zapobiegawczego, co było przejawem poważnego prześladowania pokrzywdzonego Jana S. z powodu uznania go za przeciwnika państwa totalitarnego w związku z przynależnością do konspiracyjnej struktury niepodległościowej o charakterze antykomunistycznym o nazwie Organizacja NIE (Niepodległość), tj. o czyny z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie zapoznano się aktami sprawy karnej p-ko Janowi S., ustalono dane osobowe byłych funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie oraz prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów ( S 37.2020.Zk – OKŚZpNP Szczecin )

 

Zbrodnie nazistowskie

1.Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości  w postaci ludobójstwa, dokonanego w okresie od lipca 1942 r. do 1944 r. przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych wobec około 750.000 osób narodowości polskiej, żydowskiej oraz innych, ówczesnych więźniów obozu zagłady w Treblince, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882, t. j.).

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu w Szczecinie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo dotyczące eksterminacji około 750.000 osób różnej narodowości, głównie Żydów z tereny okupowanej Polski, zamordowanych w obozie zagłady w Treblince w latach 1942-1944. Celem śledztwa jest ustalenie wszystkich osób odpowiedzialnych za eksterminację ludności w Treblince i ostateczne zakończenie wieloletniego śledztwa. Podkreślić należy, że znacząca cześć załogi obozu w Treblince poniosła już odpowiedzialność karną w innych procesach. W chwili obecnej sporządzono pełną listę członków załogi obozu w Treblince, w celu ustalenia, którzy z nich ponieśli już odpowiedzialność karną na terenie Polski lub Niemiec. Skierowano też do Centrali Ścigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu wniosek o nadesłanie wyroków skazujących członków załogi w Treblince. W toku śledztwa ustalono kolejne osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć w obozie. Osoby te są systematycznie przesłuchiwane. (S 9.2013.Zn  OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).  
 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy w okresie od 1941 roku do 1944 roku, na terenie niemieckiego nazistowskiego karnego obozu pracy „Treblinka I” w Treblince, polegających na zabójstwach więźniów tego obozu, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego  w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

Celem śledztwa jest ustalenie wszystkich osób zamordowanych na terenie nazistowskiego karnego obozu pracy „Treblinka I” i odpowiedzialnych za te zabójstwa funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej. Obecnie trwają w Treblince prace poszukiwawcze i identyfikacyjne ujawnionych szczątków zamordowanych tam ofiar. Przesłuchiwani są świadkowie i analizowane uzyskane dotąd dokumenty (S 42.2019.Zn  OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).  
 

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1941 r. do 1945 r., na terenie męskiego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, polegających na zabójstwach więźniów tego obozu o różnej narodowości, tj. o czyn z art.1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego ( Dz.U z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-o Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjął śledztwo o sygnaturze Ds. 159/68 b. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, zawieszone postanowieniem z dnia 12 maja 1975 r. i prowadził je w sprawie. W toku śledztwa między innymi zwrócono się do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami w Warszawie oraz z Zentrale Stelle w Ludwigsburgu oraz Archiwów Instytutu Pamięci Narodowej o uzyskanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozu. 

Zasadniczym celem śledztwa jest ustalenie jak największej liczby pokrzywdzonych oraz uściślenie pełnej listy członków załogi obozu, ustalenie, którzy z nich ponieśli już odpowiedzialność na terenie Polski bądź Niemiec. Ustalane są kolejne osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, którzy przebywali w obozie bądź ponieśli w nim śmierć. Osoby te są systematycznie przesłuchiwane. Sukcesywnie przekazywane są przez Archiwum IPN i inne instytucje materiały archiwalne mające związek z funkcjonowaniem męskiej części obozu koncentracyjnego (Sprawa S 14.2017.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na pozbawieniu prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu, w sprawie o sygn. 11J 48/43g, 3 L 60/43 i skazaniu na karę śmierci w dniu 29 września 1943  roku,  obywatela polskiego Otto K. z powodu jego przynależności do narodu polskiego, przez sędziów Sądu Rzeszy w Berlinie  przy udziale oskarżyciela, tj. o czyn z art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego ( Dz.U z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Aktualnie trwa kwerenda w archiwach IPN, zabezpieczana jest dokumentacja archiwalna, dokonywane są tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku niemieckich oraz opracowywana jest ekspertyza historyczna. (Sprawa  w toku sygn. S  26.2020.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

 

 

do góry