Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na maj 2021 r. )

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnię p-ko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień w 1952 r. w Koszalinie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego tj.  WUBP w Koszalinie, prokuratorów WPR w Koszalinie i sędziów WSR w Koszalinie, poprzez bezprawne pozbawienie wolności Władysława L. i Henryka M. na okres powyżej 7 dni, pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, co stanowiło represję polityczną wobec osób uważanych za przeciwników politycznych i prowadzących działalność niepodległościową w ramach organizacji Białe Orły, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonych;  tj. o czyn z art. 189§2 kk w zw. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177, t.j.).

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono kwerendy w archiwach IPN, Archiwach Państwowych, dokonano analizy akt sprawy karnej p-ko pokrzywdzonym Władysława L. i Henryka M., ustalono dane osobowe byłych funkcjonariuszy WUBP w Koszalinie i prokuratorów WPR  w Koszalinie, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów WSR w Koszalinie i NSW  w Warszawie orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów. ( Sygn. S 20.2020.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).    

2. Śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w okresie od dnia 10.01.1952 r. do dnia 30.09.1952 r., ze skutkiem do dnia 5.05.1956 r. w Policach, w Szczecinie i w Warszawie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. WUBP w Szczecinie, WPR w Szczecinie, WSR w Szczecinie oraz NSW w Warszawie poprzez bezprawne pozbawienie wolności Adama S., Jana Sz., Jana M., Ryszarda D. i Władysława O. na okres powyżej 7 dni, co stanowiło poważną represję wobec osoby o odmiennych poglądach, krytycznych wobec ówczesnego ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i sprzeciwiającej się panującym stosunkom społeczno - politycznym, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww. pokrzywdzonego,  tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie dokonano analizy akt sprawy karnej p-ko Adamowi S.  i innym ww. pokrzywdzonym, ustalono dane osobowe byłych funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie i prokuratorów WPR  w Szczecinie, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów WSR w Szczecinie i NSW  w Warszawie orzekających w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów. ( Sygn. S 3.2021.Zk – OKŚZpNP Szczecin ).

3. Śledztwo w sprawie - podejrzenia popełnienia zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w okresie; od dnia 16.07.1952 r. do dnia 12.12.1952 r., w Szczecinie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Szczecinie oraz członków Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie poprzez bezprawne pozbawienie wolności Tomasza B., na okres powyżej 7 dni, w ten sposób, iż zatrzymano go w dniu 16.07.1952 r., a następnie przetrzymywano, bez wyroku sądu w więzieniach w Szczecinie oraz w nieustalonym obozie pracy, aż do dnia 12.12.1952 r., co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby o odmiennych poglądach społeczno-politycznych, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww.,  tj. o przestępstwo z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.  ( Sygn. S 90.2020.Zk – OKŚZpNP Szczecin ).

Aktualnie trwa kwerenda w Archiwach IPN, Archiwach Państwowych i w Archiwum Akt Nowych w Warszawie w celu uzyskania pełnych akt sprawy p-ko Tomaszowi B. Zabezpieczane są akta osobowe prokuratorów i członków Komisji,  ponadto uzyskano już specjalistyczną ekspertyzę historyczną.

4.  Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonanej w ramach,  tzw. „Operacji polskiej", tajnej operacji państwowej, prowadzonej w latach 1937 – 1938 na  terenie b. ZSRR, gdzie w wyniku rozkazu Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. aresztowano, co najmniej 139 835 osób narodowości polskiej, z których, co najmniej 111 091 osób rozstrzelano, zaś 28 744 osób pozbawiono wolności poprzez umieszczenie ich w obozach pracy przymusowej - tj. o czyn z art. 118a§1 i 2 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 i  z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu. (Sygn. S 67.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

Obecnie kontynuowane są przesłuchiwania ustalonych już świadków i trwają poszukiwania dalszych,  gromadzone są dokumenty dotyczące „Operacji polskiej" dostępne w polskich archiwach. Przesłuchiwani w sprawie świadkowie przekazują posiadane dokumenty dotyczące represji stosowanych w stosunku do ich najbliższych. Na bieżąco tworzone są i aktualizowane listy ofiar „Operacji polskiej"  i sprawców popełnionych w trakcie jej trwania zbrodni. Pozyskiwane są materiały archiwalne, które są tłumaczone, a następnie poddawane oględzinom i analizie. Trwa oczekiwanie na realizację czynności wskazanych we wnioskach o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Kazachstanu. Materiały z takich czynności wcześniej przekazała już strona ukraińska, oraz częściowo gruzińska, a odmówiła ich wykonania Republika Białorusi. Z zeznań przesłuchanych dotąd świadków i analizy materiałów archiwalnych   wynika, że pokrzywdzonych obywateli narodowości polskiej rozstrzeliwano, lub rzadziej, wywożono do obozów pracy przymusowej (łagrów) za jakiekolwiek, choćby domniemane kontakty z państwem polskim, które zdaniem funkcjonariuszy NKWD świadczyły rzekomo o współpracy z polskim wywiadem na szkodę ZSRR i traktowane były jako działalność szpiegowska lub antysowiecka. Jednak poczynione ustalenia wskazują, iż  rzeczywistym i wystarczającym powodem represji była polska narodowość ofiar. Wobec bardzo dużej ilości pokrzywdzonych i związanej z tym obszerności materiału dowodowego terminu zakończenia tego śledztwa nie da się obecnie przewidzieć 

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy w okresie od 1941 roku do 1944 roku, na terenie niemieckiego nazistowskiego karnego obozu pracy „Treblinka I” w Treblince, polegających na zabójstwach więźniów tego obozu, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 ze zm.)  w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.  (Sygn. S 42.2019.Zn,  OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).   

Celem śledztwa jest ustalenie wszystkich osób zamordowanych na terenie nazistowskiego karnego obozu pracy „Treblinka I” i odpowiedzialnych za te zabójstwa funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej. Obecnie trwają w Treblince prace poszukiwawcze i identyfikacyjne ujawnionych szczątków zamordowanych tam ofiar. Przesłuchiwani są świadkowie, trwają oględziny i analiza uzyskanych dotąd dokumentów oraz tłumaczone są uzyskane dokumenty (

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1941 r. do 1945 r., na terenie męskiego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, polegających na zabójstwach więźniów tego obozu o różnej narodowości, tj. o czyn z art.1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w związku z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu. Sygn. S 14.2017.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-o Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjął śledztwo o sygnaturze Ds. 159/68 b. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, zawieszone postanowieniem z dnia 12 maja 1975 r. i prowadził je w sprawie. W toku śledztwa między innymi zwrócono się do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami w Warszawie oraz z Zentrale Stelle w Ludwigsburgu oraz Archiwów Instytutu Pamięci Narodowej o uzyskanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem obozu. Zasadniczym celem śledztwa jest ustalenie jak największej liczby pokrzywdzonych oraz uściślenie pełnej listy członków załogi obozu, ustalenie, którzy z nich ponieśli już odpowiedzialność na terenie Polski bądź Niemiec. Ustalane są kolejne osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, którzy przebywali w obozie bądź ponieśli w nim śmierć. Osoby te są systematycznie przesłuchiwane. Sukcesywnie przekazywane są przez Archiwum IPN i inne instytucje materiały archiwalne mające związek z funkcjonowaniem męskiej części obozu koncentracyjnego. (

3.  Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości,, polegającej na pozbawieniu prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu, w sprawie o sygn. 6 S K.Ls 165/42 i  skazaniu na karę śmierci w dniu 6 stycznia 1943  roku obywatela polskiego Kazimierza K., przez sędziów Sądu Specjalnego III Rzeszy w Szczecinie,  co stanowiło represję polityczną z powodu jego przynależności do narodu polskiego,  tj. o czyn z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w  zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  (Sygn. S 9.2021.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

Jak ustalono jedyną przyczyną tego, że  Kazimierz K. został skazany na karę śmierci była jego nieprzychylna wypowiedź na temat Niemców. Aktualnie, dalszy czynności śledztwa uzależnione są od  uzyskanie odpowiedzi z Archiwum Federalnego w Berlinie. 

4.  Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będąca jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w 1942r. w Szczecinie, zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci skazania na karę śmierci Czesława R. przez Sąd Specjalny III Rzeszy Nienieckiej, co stanowiło poważną represję polityczną z uwagi na narodowość pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944r. w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (Sygn. S 13.2021.Zn  OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.). 

Śledztwo wszczęto w dniu 18.03.2021 r. Obecnie trwają tłumaczenia, analizy oraz oględziny uzyskanych w czasie przeprowadzonych kwerend archiwalnych dokumentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry