Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na maj 2018 r. )

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne.

1. Śledztwo w sprawie, mającej miejsce w 1949 roku, zbrodni komunistycznej, będącej zarazem zbrodnią p-ko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. oficera śledczego Janusza Bociana z WUBP w Szczecinie oraz prokuratorów: Mieczysława Fajsztajna, Kazimierza Golczewskiego i Władysława Partykę – z Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, oraz Przewodniczącego składu orzekającego - Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie sędziego Stanisława Wróblewskiego, którzy bezprawnie pozbawili wolności  na okres znacznie powyżej siedmiu dni, Mariana Jóźwiaka, którego zatrzymano,  tymczasowo aresztowano, a następnie  uznano za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzono karę więzienia, pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu wyrażanych przez pokrzywdzonego poglądów politycznych i jego postawy antysocjalistycznej -  tj. o czyn z art. 189§2 kk  w zb. z art. 231§1 kk  w zw. z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Śledztwo umorzono w dniu 16 stycznia 2018 roku – wobec śmierci ustalonych ww. sprawców  tej zbrodni komunistycznej – na podst. art. 17§1 pkt. 5 kpk (S 40.2017.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

2. Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią p-ko ludzkości, mającej miejsce w 1948 r. i polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. oficera śledczego Władysława Cieślika i prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie Mieczysława Fajsztajna, Kazimierza Golczewskiego i Władysława Partykę – z Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, oraz Przewodniczącego składu orzekającego - Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie sędziego Stanisława Wróblewskiego, oraz sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego   w Warszawie i bezprawnym pozbawieniu wolności na okres powyżej 7 dni, m.in. Wilhelma U., Tadeusza S., Feliksa T., Franciszka B., poprzez ich tymczasowe aresztowanie, a następnie skazanie na kary więzienia, bez podstaw faktycznych i prawnych, m.in. za przynależność do organizacji o charakterze niepodległościowym o nazwie „Europejska Armia Podziemna”, tj.  przestępstwo z art. 88§2 kkWP (Dz. U. z 1957 r. nr 22, poz. 107 t. j. )  oraz w art. 18§1 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. z 1946 r., nr 30, poz. 192), co stanowiło poważną represję polityczną wobec osób traktowanych jako przeciwnicy władzy komunistycznej, tj. o czyn z art. 189§2 kk i art. 231§1 kk zw. z art. 11§2kk  w zw. z art. 2 ust.1 i w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Śledztwo umorzono w kwietniu 2018 roku

- w sprawie  bezprawnego pozbawienia wolności m.in. Wilhelma U., Tadeusza S., Feliksa T., Franciszka B., – wobec śmierci ustalonych ww. sprawców  tej zbrodni komunistycznej, tj.  – na podst. art. 17§1 pkt. 5 kpk,

- zaś w sprawie funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, którzy znęcali się fizycznie i psychicznie nad Feliksem T., Tadeuszem S. – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa, tj.   – na podst. art. 322§1 kpk.

Z przedmiotowego śledztwa wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia celem wyjaśnienia dalszych zbrodni komunistycznych wobec  członków organizacji o charakterze niepodległościowym o nazwie „Europejska Armia Podziemna” (S 34.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią p-ko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności na okres powyżej 7 dni Czesława Sz., Czesława G., Aleksandra N., Tadeusza W., Władysława Sz., Stanisława S., Jana S., Tadeusza S. oraz Józefa K. przez prokuratorów Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie  oraz sędziów Sądu Powiatowego i Wojewódzkiego w Szczecinie, którzy nie mając do tego podstaw faktycznych i prawnych zastosowali wobec pokrzywdzonych tymczasowe aresztowanie, a następnie skazali ich wyrokiem Sądu Powiatowego z dnia 1 kwietnia 1957 r. oraz wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z dnia 31 maja 1958 r. za przestępstwa określone w art.163 kk z 1932 r. na kary wieloletniego więzienia, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osób traktowanych jako przeciwnicy władzy komunistycznej, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego wyżej wymienionych pokrzywdzonych, tj. o przestępstwo z art. 189 § 2 kk i art. 231 § 1 kk zw. z art. 11 § 2kk  w zw. z art. 2 ust.1 i w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Śledztwo umorzono w dniu 24 maja 2018 roku wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, tj. na podst. art. 17 § 1 pkt 1 kpk. W toku śledztwa ustalono, że  działania prokuratorów, jaki i sędziów oparte były o obowiązujące wówczas przepisy prawa karnego i obecnie brak wystarczających dowodów wskazujących na to, iż swoim zachowaniem przekroczyli oni uprawnienia w zakresie wydania postanowień o tymczasowym aresztowaniu, jak i potem w zakresie wydanych  przez sądy wyroków skazujących. Brak akt sprawy karnej prowadzonej przeciwko pokrzywdzonym powoduje niemożność ustalenia czy przedstawione im zarzuty popełnienia przestępstw, były uzasadnione zebranymi dowodami, a co za tym idzie czy funkcjonariusze państwa komunistycznego, którzy podejmowali w ich sprawie decyzje dopuścili się popełnienia przestępstw okreslonych w ówcześnie obowiązujących przepisach karnych  (S 11.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

Zbrodnie  nazistowskie.

1.Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni nazistowskich polegających na zabójstwach w styczniu 1945 r. bliżej nieustalonej liczby więźniów podczas marszu ewakuacyjnego z więzienia we Wronkach na trasie przemarszu pomiędzy Międzychodem, Skwierzyną, Słońskiem a Kostrzynem nad Odrą przez naczelnika więzienia - Johannesa Heinricha Jörga Gosberta i innych nieustalonych funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonych spowodowane ich przynależnością do narodu polskiego, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 ze zm.) w  zb. z art. art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi .

Śledztwo umorzono w dniu 19 stycznia 2018 roku – wobec śmierci ustalonych ww. sprawców, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 5 oraz wobec niewykrycia innych  sprawców przestępstwa, tj. na podstawie art. 322§1 kpk. (S 8.2018.Zn – OKŚZpNP Szczecin). 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni  nazistowskich, będących zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych w okresie od 1939 do 1945 roku, w Połczynie Zdroju na terenie byłego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, przez nieustalonych funkcjonariuszy III Rzeszy niemieckiej, polegających na pseudonaukowych eksperymentach medycznych, na przebywających tam osobach małoletnich, co prowadziło do ich fizycznej eksterminacji, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 roku, Nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

Śledztwo umorzono – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 1 k.p.k. W toku postępowania nie zebrano wystarczających dowodów popełnienia zbrodni  nazistowskich. Sprawa ta nadal pozostaje  w zainteresowaniu tut. Oddziałowej Komisji  Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu ( S 6.2017.Zn – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).  

3. Śledztwo w sprawie nazistowskiej zbrodni sądowej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, popełnionej przez funkcjonariuszy III Rzeszy: Heinza Preussnera, Henricha Dolegi – Kozierowskiego i Waltera Herzliba w okresie od lutego do 21.09.1943r. w Halle i Berlinie, polegającej na zamordowaniu Adama D., Antoniego B., Jana S. i Józefa S., poprzez skazanie ich na karę śmierci, za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 roku, nr 69, poz. 377 ze zm.)  w zw. z art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

 Śledztwo umorzono w stosunku do H. Preussnera, H. Dolegi – Kozierowskiego i W. Herzliba, na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk, wobec śmierci sprawców, zaś w stosunku do innych funkcjonariuszy na podst. art. 322§1 kpk, wobec braku podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

Przeprowadzone postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wobec braku procesowej możliwości pełnej identyfikacji sprawców oraz ich dalszych losów, a także z uwagi na śmierć sprawców. Przyjęto, iż H. Preussner, H. Dolega- Kozierowski i W. Herzlib już nie żyją. Natomiast nie zdołano zidentyfikować bliżej innych funkcjonariuszy. W zakresie żadnego z nich nie uzyskano także dokumentów potwierdzających miejsce, czas i okoliczności śmierci, co warunkowało przyjętą podstawę umorzenia. W sprawie, na obecnym etapie, brak jest procesowych możliwości uzupełnienia materiału dowodowego (S 7.2016.Zn – OKŚZpNP Szczecin). 

 

do góry