Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na listopad 2017 r. )

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne.

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej zarazem zbrodnia przeciwko ludzkości polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności w grudniu 1981 r. kilkudziesięciu osób internowanych na podstawie decyzji o internowaniu wydanych przez Komendanta Milicji Obywatelskiej w Sieradzu Sławomira O. ( S 22.2015.Zk)

W dniu 18 czerwca 2015 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi O. byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu w Sieradzu, którego oskarżył o to, że najpóźniej do 12 grudnia 1981 r. w Sieradzu, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego  tj. Komendant Wojewódzki MO działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał decyzje o internowaniu kilkudziesięciu osób, powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki stan prawny nie został prawnie opublikowany i nie obowiązywał, w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił ich wolności w różnych okresach czasu począwszy od dnia 13 grudnia 1981 r., a pozbawienie wolności internowanych stanowiło formę poważnej represji politycznej wobec osób przynależnych do określonej grupy o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zb. Z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

W dniu 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu II Wydział Karny w sprawie o sygnaturze II K 435/`15 uznał oskarżonego Sławomira O. winnym popełnienia zarzuconych mu aktem oskarżenia 27 zbrodni komunistycznych i przyjmując, że stanowiły one zbrodnie przeciwko ludzkości skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 90 złotych każda, a także zobowiązał go do przeproszenia pokrzywdzonych na łamach gazety lokalnej w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.   Wyrok prawomocny.

2.  Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej zarazem zbrodnia przeciwko ludzkości polegające na bezprawnym pozbawieniu wolności w grudniu 1981 r. kilkudziesięciu osób internowanych na podstawie decyzji o internowaniu wydanych przez Komendanta Milicji Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim Zdzisława W. (12.2015.Zk)

W dniu 16 listopada 2015 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi W. byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu w Piotrkowie Trybunalskim, którego oskarżył o to, że najpóźniej do 12 grudnia 1981 r. w Skierniewicach, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego  tj. Komendant Wojewódzki MO działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał decyzje o internowaniu 36 osób, powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki stan prawny nie został prawnie opublikowany i nie obowiązywał, w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił ich wolności w różnych okresach czasu począwszy od dnia 13 grudnia 1981 r., a pozbawienie wolności internowanych stanowiło formę poważnej represji politycznej wobec osób przynależnych do określonej grupy o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zb. Z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

W dniu 4 marca 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się pierwsza rozprawa oskarżonego Zdzisława W. Obrońca oskarżonego złożył na rozprawie wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez Zdzisława W. Z uwagi na konieczność odebrania oświadczeń w tym zakresie od wszystkich pokrzywdzonych Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 17 marca 2016 r.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w sprawie VII K 692/15 uznał oskarżonego Zdzisława W winnym popełnienia zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 70 złotych każda, oraz zobowiązał go do przeproszenia pokrzywdzonych poprzez zamieszczenie na koszt własny w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku na łamach pisma – Dziennik Łódzki przeprosin.

Wyrok jest prawomocny.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej zarazem zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w grudniu 1981r w Ostrowie Wielkopolskim , Kaliszu , Jarocinie, i innych miejscowościach kilkunastu osób na mocy decyzji o internowaniu.                 (S 11.2015.Zk)

W dniu  28 września 2016  roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie  skierował do Sądu Rejonowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko Józefowi S. – Komendantowi  Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Kaliszu i Jerzemu W. - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Kaliszu .

Józefowi S. zarzucono, że :

- w okresie od 12 grudnia  do 16 grudnia 1981 roku  w Kaliszu jako funkcjonariusz państwa komunistycznego tj. Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Kaliszu działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał łącznie 46 decyzji o  internowaniu działaczy NSZZ „Solidarność”   powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego w sytuacji, kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany, w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił  wolności 46 pokrzywdzonych, a pozbawienie wolności stanowiło formę poważnej  represji politycznej  wobec osób przynależnych do określonej grupy  o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną - tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  w zb. z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk  w zw. z art. 2 ust. 1  i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r., poz. 152 ).

Natomiast Jerzemu W.  zarzucono, że :

- w okresie od 12 grudnia do 15 grudnia 1981 r. w Kaliszu, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego tj. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Kaliszu działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał łącznie 5 decyzji o  internowaniu  działaczy NSZZ „Solidarność” powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego w sytuacji, kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany, w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił  wolności 5 pokrzywdzonych, a pozbawienie wolności stanowiło formę poważnej  represji politycznej  wobec osób przynależnych do określonej grupy  o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną- tj. o czyn z art. 231 § 1 kk  w zb. z art. 189 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk  w zw. z art. 2 ust. 1  i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r., poz. 152 ).

Za zarzucone czyny grozi oskarżonym kara do 10 lat pozbawienia wolności.

4. Śledztwo prowadzone przeciwko Józefowi G. podejrzanemu o to że:  w 1951 r., jako pełniący obowiązki oficera śledczego Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, działając wspólnie i w porozumieniu z funkcjonariuszami państwa totalitarnego, realizując cele polityki władz, świadomie brał udział w prześladowaniach ze względów politycznych, członków Samodzielnej Organizacji Podziemnej, poprzez przekroczenie uprawnień, polegające na zarzuceniu i oskarżeniu członków organizacji o przestępstwa, których swoim zachowaniem nie popełnili. (S 32.2016.Zk)

Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowany został z art. 189 § 2 kik w zb. z art. art. 231 § 1 kk w zwb. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowany został z art. 231§ 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 2 ust 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn.). Z uwagi na popełnienie powyższego czynu w ramach struktur państwa totalitarnego zakwalifikowano go jako przestępstwo wyczerpujące znamiona nie tylko zbrodni komunistycznej, ale także zbrodni przeciwko ludzkości, co powoduje, iż przestępstwo to nie uległo przedawnieniu.

Sprawa w toku

do góry