Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na maj 2018 r. )

Śledztwa w toku

Śledztwa w toku:

Zbrodnie komunistyczne.

1.Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w nocy z 7 na 8 lutego 1984r. w Radłówku, w postaci spowodowania śmierci Piotra Bartoszcze przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło poważną represję wobec członka opozycji demokratycznej - osoby traktowanej jako przeciwnik władzy komunistycznej, tj. o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 k w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

W toku prowadzonych czynności przeanalizowano liczne dokumenty archiwalne, w tym ze zbioru zastrzeżonego; przesłuchano wytypowanych świadków, zarówno byłych funkcjonariuszy komunistycznych jak i osoby mogące posiadać informacje o okolicznościach śmierci Piotra Bartoszcze; zweryfikowano prawidłowość procesu badania krwi na zawartość alkoholu; podjęto także czynności zmierzające do ustalenia prawidłowości postępowania z dowodami zabezpieczonymi w sprawie.

W sprawie powołano biegłego medyka sądowego i patomorfologa z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego celem uzyskania opinie dotyczącej patomechanizmu śmierci oraz jego pośredniej i bezpośredniej przyczyny. Podjęto także próbę ustalenia czasu zgonu, okoliczności niezmiernie istotnej z punktu widzenia ustaleń śledztwa.

Aktualnie w sprawie oczekuje się na wydanie opinii przez biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie z zakresu ruchu drogowego. Czas oczekiwania na opinię jest znaczny i prognozowany termin jej sporządzenie to  maj 2019 r.  (S 46.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od 1948r. do 1956 r. w Kobryniu, Brześciu, Workucie, w postaci udziału w masowym zamachu skierowanym przeciwko członkom polskiej podziemnej organizacji o charakterze niepodległościowym pn. „Związek Obrońców Wolności” poprzez skazanie Władysława T. i innych Polaków, przez Sąd Wojskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  Białoruskiego Okręgu na karę 25 lat obozu pracy,  połączone ze szczególnym udręczeniem, powiązanie z poddaniem obowiązkowi pracy mającej cechy niewolnicze przez funkcjonariuszy komunistycznych ZSRR, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby prowadzącej działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonych -   tj. o czyn z art. 118a  § 2 pkt. 1, 2, 3  kk  w zb. z art. 231 § 1  kk w zw. z art. 11§ 2kk w   zw. z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Obecnie gromadzone są dokumenty dotyczące organizacji „Związek Obrońców Wolności " dostępne w polskich archiwach oraz ich analiza. Skierowano  będą też prawdopodobnie wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi (S 5.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin)

3. Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonanych w ramach  tzw. „Operacji polskiej", tajnej operacji państwowej, prowadzonej w latach 1937 – 1938 na  terenie byłego ZSRR, gdzie w wyniku rozkazu Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. aresztowano, co najmniej 139 835 osób narodowości polskiej, z których, co najmniej 111 091 osób rozstrzelano, zaś 28 744 osób pozbawiono wolności poprzez umieszczenie w obozach pracy przymusowej,  tj. o czyny z art. 148§2 pkt 3 kk oraz z art. 189§3 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i  z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

        Obecnie przesłuchiwani są ustaleni już świadkowie i trwają poszukiwania dalszych,   gromadzone są dokumenty dotyczące „Operacji polskiej" dostępne w polskich archiwach. Skierowano  również wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i na Ukrainę. Strona ukraińska przekazała bardzo obszerną dokumentację dot. zbrodni popełnionych na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Z zeznań przesłuchanych dotąd świadków i analizy materiałów archiwalnych   wynika, że pokrzywdzonych rozstrzeliwano lub wywożono do obozów pracy przymusowej (łagrów) za jakiekolwiek, choćby domniemane kontakty z państwem polskim, które zdaniem funkcjonariuszy NKWD świadczyły o współpracy z polskim wywiadem na szkodę ZSRR. Jednak poczynione ustalenia wskazują, iż  rzeczywistym i wystarczającym powodem represji była polska narodowość ofiar. Świadkowie przekazują będące w ich posiadaniu dokumenty dotyczące represji stosowanych w stosunku do ich najbliższych. Na bieżąco tworzone są i aktualizowane listy ofiar i sprawców „Operacji polskiej" ( S 67.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

4. Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią p-ko ludzkości, mającej miejsce w 1948 r. i polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie oraz sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie i bezprawnym pozbawieniu wolności na okres powyżej 7 dni w 1948 r. w Białogardzie, Koszalinie i Warszawie Stanisława M., Dominika R., Edwarda A., Edwarda R., Zbigniewa G. oraz Cypriana M., poprzez ich tymczasowe aresztowanie, a następnie skazanie na kary więzienia, bez podstaw faktycznych i prawnych, za popełnienia przestępstw określonych w art. 86§2 kkWP (Dz. U. z 1957 r. nr 22, poz. 107)  oraz w art. 18§1 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. z 1946 r., nr 30, poz. 192), co stanowiło poważną represję polityczną wobec osób traktowanych jako przeciwnicy władzy komunistycznej, tj. o czyn z art. 189§2 kk i art. 231§1 kk zw. z art. 11§2 kk  w zw. z art. 2 ust.1 i w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Obecnie kończą się oględziny i analizy obszernej dokumentacji dotyczącej uczestników ww. postępowania oraz  pozostałego zebranego materiału dowodowego, w celu podjęcia i sporządzenia końcowej decyzji merytorycznej w sprawie. ( S 67.2017.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

5. Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, w tym pracowników WUBP w Szczecinie oraz prokuratorów tamtejszej Wojskowej Prokuratury Rejonowej i skład orzekający szczecińskiego Wojskowego Sądu Rejonowego, wyrażające się w bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od  11 października 1948 r. do 11 października 1952 r..  Mieczysława D. z powodu  wyrażenia w miejscu publicznym krytycznych uwag  dotyczących przebywania w Polsce żołnierzy  sowieckich, poprzez jego zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz skazanie na bezwzględną karę więzienia,  co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego, spowodowane względami politycznymi, czym działano na szkodę  interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego- tj. o przestępstwo określone w art. 231 § 1 k.k. w zb.  z art. 189 § 2  k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1946 r. Nr 69 poz. 377 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 § 2 k.k.

W przedmiotowej sprawie zapoznano się aktami sprawy karnej p-ko Mieczysława D., ustalono dane osobowe byłych pracowników WUBP w Szczecinie oraz prokuratorów wojskowych tamtejszej Wojskowej Prokuratury Rejonowej, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów składu sądu orzekającego w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny i analizy zgromadzonych materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze ( S 7.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.) .

 Zbrodnie nazistowskie.

1.Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącą zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci ludobójstwa dokonanego w okresie od lipca 1942 r. do 1944 r. przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych wobec około 750.000 osób narodowości żydowskiej, polskiej oraz innych, więźniów obozu koncentracyjnego w Treblince, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu w Szczecinie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo dotyczące eksterminacji około 750.000 osób różnej narodowości, głównie Żydów z tereny okupowanej Polski, zamordowanych w obozie zagłady w Treblince w latach 1942-1944. Celem śledztwa jest ustalenie wszystkich osób odpowiedzialnych za eksterminację ludności w Treblince i ostateczne zakończenie wieloletniego śledztwa. Podkreślić należy, że znacząca cześć załogi obozu w Treblince poniosła odpowiedzialność karną w procesach, które toczyły się w XX w. W chwili obecnej sporządzono pełną listę członków załogi obozu w Treblince, w celu ustalenia, którzy z nich ponieśli już odpowiedzialność karną na terenie Polski lub Niemiec. Skierowano także do Centrali Ścigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu wniosek o nadesłanie kopii wyroków skazujących członków załogi w Treblince. Podkreślić należy, że wtoku przejętego śledztwa ustalono kolejne osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, którzy śmierć ponieśli w obozie. Osoby te są systematycznie przesłuchiwane ( S 9.2013.Zn – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie ).  

2.Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami p-ko ludzkości, popełnionych w okresie od 1941 r. do 1944 roku w okolicach miejscowości Lenin, Hancewicze, Mikaszewicze i Pohost Zahorodzki w ówczesnym pow. łunieckim i woj. poleskim, na terenie obecnej Białorusi, polegających na zabójstwach poprzez  rozstrzelanie oraz spalenie, co najmniej 1000  osób - ludności cywilnej – obywateli polskich, w tym  osób narodowości żydowskiej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, najprawdopodobniej 306 i 69 Batalionu Policyjnego oraz żołnierzy 1 Brygady Kawalerii SS, tj. o czyny z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

Obecnie w sprawie trwają końcowe czynności polegające na przesłuchiwaniu świadków  i ustalaniu danych osobowych sprawców ww. przestępstw.  Oczekuje się również  na materiały z czynności wykonywanych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej m.in. na terenie Federacji  Rosyjskiej i Izraela (S 55.2013.Zn – OKŚZpNP Szczecin). 

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Stanisława K. w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej - sędziów nazistowskiego sądu specjalnego w Berlinie, którzy wydali bezzasadny wyrok polowy – sygnatura 3 L 409/44 i 9/3 J 81/43g, skazujący na karę śmierci ww. pokrzywdzonego jako obywatela polskiego, który to wyrok został wykonany przez nieustalonych funkcjonariuszy państwa nazistowskiego w bliżej nieustalonym czasie,

tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 roku, Nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

Obecnie trwają czynności procesowe w postaci gromadzenia i analizy dokumentacji dotyczącej uczestników ww. postepowania oraz  przesłuchania żyjących świadków, w tym osób  najbliższych dla pokrzywdzonych (S 62.2016.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

do góry