Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na sierpień 2018 r. )

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne.

1.  Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w nocy z 7 na 8 lutego 1984r. w Radłówku, w postaci spowodowania śmierci Piotra Bartoszcze przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło poważną represję wobec członka opozycji demokratycznej - osoby traktowanej jako przeciwnik władzy komunistycznej, tj. o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 k w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

W toku prowadzonych czynności przeanalizowano liczne dokumenty archiwalne, w tym ze zbioru zastrzeżonego; przesłuchano wytypowanych świadków, zarówno byłych funkcjonariuszy komunistycznych jak i osoby mogące posiadać informacje o okolicznościach śmierci Piotra Bartoszcze; zweryfikowano prawidłowość procesu badania krwi na zawartość alkoholu; podjęto także czynności zmierzające do ustalenia prawidłowości postępowania z dowodami zabezpieczonymi w sprawie.

W sprawie powołano biegłego medyka sądowego i patomorfologa z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego celem uzyskania opinie dotyczącej patomechanizmu śmierci oraz jej pośredniej i bezpośredniej przyczyny. Podjęto także próbę ustalenia czasu zgonu, okoliczności niezmiernie istotnej z punktu widzenia ustaleń śledztwa.

Aktualnie w sprawie oczekuje się na wydanie opinii przez biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie z zakresu ruchu drogowego. Czas oczekiwania na opinię jest znaczny. Prognozowany termin jej sporządzenie to  maj 2019 r.  (S 46.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, popełnionej w okresie od 1948r. do 1956 r. w Kobryniu, Brześciu, Workucie, w postaci udziału w masowym zamachu skierowanym przeciwko członkom polskiej podziemnej organizacji o charakterze niepodległościowym pn. „Związek Obrońców Wolności” poprzez skazanie Władysława T. i innych Polaków, przez Sąd Wojskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  Białoruskiego Okręgu na karę 25 lat obozu pracy,  połączone ze szczególnym udręczeniem, powiązanie z poddaniem obowiązkowi pracy mającej cechy niewolnicze przez funkcjonariuszy komunistycznych ZSRR, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osoby prowadzącej działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonych -   tj. o czyn z art. 118a  § 2 pkt. 1, 2, 3  kk  w zb. z art. 231 § 1  kk w zw. z art. 11§ 2kk w   zw. z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Obecnie gromadzone są dokumenty dotyczące organizacji „Związek Obrońców Wolności " dostępne w polskich archiwach oraz ich analiza. Skierowano  będą też prawdopodobnie wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi (S 5.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin)

3. Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonanych w ramach  tzw. „Operacji polskiej", tajnej operacji państwowej, prowadzonej w latach 1937 – 1938 na  terenie byłego ZSRR, gdzie w wyniku rozkazu Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. aresztowano, co najmniej 139 835 osób narodowości polskiej, z których, co najmniej 111 091 osób rozstrzelano, zaś 28 744 osób pozbawiono wolności poprzez umieszczenie w obozach pracy przymusowej,  tj. o czyny z art. 118a§1 i 2 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 i  z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

Obecnie kontynuowane są przesłuchiwania ustalonych już świadków i trwają poszukiwania dalszych,   gromadzone są dokumenty dotyczące „Operacji polskiej" dostępne w polskich archiwach. Trwa oczekiwanie na realizację czynności wskazanych we wnioskach o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi. Materiały z takich czynności przekazała już strona ukraińska. Z zeznań przesłuchanych dotąd świadków i analizy materiałów archiwalnych   wynika, że pokrzywdzonych obywateli narodowości polskiej rozstrzeliwano lub, rzadziej, wywożono do obozów pracy przymusowej (łagrów) za jakiekolwiek, choćby domniemane kontakty z państwem polskim, które zdaniem funkcjonariuszy NKWD świadczyły o współpracy z polskim wywiadem na szkodę ZSRR. Jednak poczynione ustalenia wskazują, iż  rzeczywistym i wystarczającym powodem represji była polska narodowość ofiar. Świadkowie przekazują będące w ich posiadaniu dokumenty dotyczące represji stosowanych w stosunku do ich najbliższych. Na bieżąco tworzone są i aktualizowane listy ofiar i sprawców „Operacji polskiej" i pozyskiwane materiały archiwalne, które sa tłumaczone, a następnie poddawane oględzinom i analizie. ( S 67.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

4.Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, w tym pracowników WUBP w Szczecinie oraz prokuratorów tamtejszej Wojskowej Prokuratury Rejonowej i skład orzekający szczecińskiego Wojskowego Sądu Rejonowego, wyrażające się w bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od  11 października 1948 r. do 11 października 1952 r. Mieczysława D. z powodu  wyrażenia w miejscu publicznym krytycznych uwag  dotyczących przebywania w Polsce żołnierzy  sowieckich, poprzez jego zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz skazanie na bezwzględną karę więzienia, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego, spowodowane względami politycznymi, czym działano na szkodę  interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego, - tj. o czyn określony w art. 231 § 1 k.k. w zb.  z art. 189 § 2  k.k. w zw.  z art. 11§2 k.k oraz w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. jedn. ze zm.).

W przedmiotowej sprawie zapoznano się aktami sprawy karnej p-ko Mieczysławowi D., ustalono dane osobowe byłych pracowników WUBP w Szczecinie oraz prokuratorów wojskowych tamtejszej Wojskowej Prokuratury Rejonowej, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów składu sądu orzekającego w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dowodów pod kątem decyzji końcowej ( S 7.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.).

 

Zbrodnie nazistowskie.

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącą zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci ludobójstwa dokonanego w okresie od lipca 1942 r. do 1944 r. przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych wobec około 750.000 osób narodowości żydowskiej, polskiej oraz innych, więźniów obozu koncentracyjnego w Treblince, - tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu w Szczecinie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo dotyczące eksterminacji około 750.000 osób różnej narodowości, głównie Żydów z tereny okupowanej Polski, zamordowanych w obozie zagłady w Treblince w latach 1942-1944. Celem śledztwa jest ustalenie wszystkich osób odpowiedzialnych za eksterminację ludności w Treblince i ostateczne zakończenie wieloletniego śledztwa. Podkreślić należy, że znacząca cześć załogi obozu w Treblince poniosła już odpowiedzialność karną w procesach, które toczyły się w XX w. W chwili obecnej sporządzono pełną listę członków załogi obozu w Treblince, w celu ustalenia, którzy z nich ponieśli już odpowiedzialność karną na terenie Polski lub Niemiec. Skierowano także do Centrali Ścigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu wniosek o nadesłanie kopii wyroków skazujących członków załogi w Treblince. Podkreślić należy, że w toku przejętego śledztwa ustalono kolejne osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć w obozie. Osoby te są systematycznie przesłuchiwane ( S 9.2013.Zn – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).  

2.Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami p-ko ludzkości, popełnionych w okresie od 1941 r. do 1944 roku w okolicach miejscowości Lenin, Hancewicze, Mikaszewicze i Pohost Zahorodzki w ówczesnym pow. łunieckim i woj. poleskim, na terenie obecnej Białorusi, polegających na zabójstwach poprzez  rozstrzelanie oraz spalenie, co najmniej 1000  osób - ludności cywilnej – obywateli polskich, w tym  osób narodowości żydowskiej, przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, najprawdopodobniej 306 i 69 Batalionu Policyjnego oraz żołnierzy 1 Brygady Kawalerii SS, tj. o czyny z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

Obecnie w sprawie trwają końcowe czynności polegające na przesłuchiwaniu świadków  i ustalaniu danych osobowych sprawców ww. przestępstw.  Oczekuje się również  na materiały z czynności wykonywanych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej m.in. na terenie Federacji  Rosyjskiej i Izraela w celu ich przetłumaczenia i analizy (S 55.2013.Zn – OKŚZpNP Szczecin). 

 

 

do góry