Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na listopad 2018 r. )

Śledztwa w toku

Zbrodnie komunistyczne

 

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w nocy z 7 na 8 lutego 1984 r. w Radłówku, w postaci spowodowania śmierci Piotra Bartoszcze przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, co stanowiło poważną represję wobec członka opozycji demokratycznej - traktowanego jako przeciwnika władzy komunistycznej,

-  tj. o czyn z art. 155 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 k w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 t. j. ze zm.).

W toku prowadzonych czynności przeanalizowano liczne dokumenty archiwalne, w tym ze zbioru zastrzeżonego; przesłuchano wytypowanych świadków, zarówno byłych funkcjonariuszy komunistycznych jak i osoby mogące posiadać informacje o okolicznościach śmierci Piotra Bartoszcze; zweryfikowano prawidłowość procesu badania krwi na zawartość alkoholu; podjęto także czynności zmierzające do ustalenia prawidłowości postępowania z dowodami zabezpieczonymi w sprawie.

W sprawie powołano biegłego medyka sądowego i patomorfologa z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego celem uzyskania opinie dotyczącej patomechanizmu śmierci oraz jej pośredniej i bezpośredniej przyczyny. Podjęto także próbę ustalenia czasu zgonu, okoliczności niezmiernie istotnej z punktu widzenia ustaleń śledztwa.

Aktualnie trwa oczekiwanie na opinię biegłych z zakresu ruchu drogowego z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Czas oczekiwania na opinię jest znaczny. Prognozowany termin jej sporządzenia to  maj 2019 r. (S 46.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

 

2.Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni  komunistycznej, stanowiącej zbrodnię p-ko ludzkości, mającej miejsce w 1949 roku w Lipianach i w Szczecinie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych państwa komunistycznego, tj. pracowników PUBP w Lipianach, prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie i sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, poprzez bezprawne pozbawienie wolności Jana L., oskarżonego o popełnienie przestępstw określonych w art.11 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy  Państwa i art. 87 kkWP w zw. z art. 86§2 kkWP. Jan  L. został zatrzymany, tymczasowo aresztowany, a następnie skazany na karę więzienia, pomimo tego, iż zebrany materiał dowodowy nie pozwalał na przyjęcie, że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa  tzw. „propagandy antysojuszniczej” ani też nie nawoływał kogokolwiek do obalenia ustroju państwa .  Jego zachowanie stanowiło realizację  dozwolonej na mocy obowiązującej wówczas Konstytucji  prawa do swobodnej wypowiedzi i wolności poglądów, a pozbawienie go wolności stanowiło poważną represję ze względów politycznych wobec osoby uznanej za przeciwnika ówczesnej władzy komunistycznej tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

W przedmiotowej sprawie zapoznano się aktami sprawy karnej p-ko Janowi L., ustalono dane osobowe byłych pracowników PUBP w Lipianach oraz prokuratorów wojskowych tamtejszej Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, wykonujących w powyższej sprawie czynności procesowe oraz dane osobowe sędziów składu sądu orzekającego w tej sprawie.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów

( S 67.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.). 

 

3. Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni  komunistycznej, stanowiącej zbrodnie p-ko ludzkości, mającej miejsce w 1982 roku w Szczecinie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinie i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, poprzez bezprawne pozbawienie wolności Dariusza S. za udział w demonstracji antyrządowej, na okres przekraczający 7 dni, w postaci jego zatrzymania, tymczasowego aresztowania, a następnie skazania, co stanowiło poważną represję ze względów politycznych wobec osoby uznanej za przeciwnika ówczesnej władzy komunistycznej, tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przedmiotowej sprawie pomimo braku akt sprawy karnej p-ko Dariuszowi S., zgromadzono obszerny materiał dowodowy, ustalono dane osobowe większości funkcjonariuszy państwa komunistycznego, wykonujących w powyższej sprawie czynności oraz podejmujących decyzje procesowe.  Aktualnie trwają przesłuchania, oględziny materiałów archiwalnych  i inne  czynności śledcze, a nadto analiza zgromadzonych dotąd dowodów pod kątem decyzji końcowej

(S 63.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin). 

 

4. Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego jakim był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonanych w ramach  tzw. „Operacji polskiej", tajnej operacji państwowej, prowadzonej w latach 1937 – 1938 na  terenie byłego ZSRR, gdzie w wyniku rozkazu Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. aresztowano, co najmniej 139 835 osób narodowości polskiej, z których, co najmniej 111 091 osób rozstrzelano, zaś 28 744 osób pozbawiono wolności poprzez umieszczenie w obozach pracy przymusowej, tj. o czyny z art. 118a§1 i 2 k.k.  w zw. z art. 2 ust. 1 i  z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.

Obecnie kontynuowane są przesłuchiwania ustalonych już świadków i trwają poszukiwania dalszych,  gromadzone są dokumenty dotyczące „Operacji polskiej" dostępne w polskich archiwach. Przesłuchiwani w sprawie świadkowie przekazują posiadane dokumenty dotyczące represji stosowanych w stosunku do ich najbliższych. Na bieżąco tworzone są i aktualizowane listy ofiar „Operacji polskiej"  i sprawców popełnionych w trakcie jej trwania zbrodni. Pozyskiwane są materiały archiwalne, które są tłumaczone, a następnie poddawane oględzinom i analizie. Trwa oczekiwanie na realizację czynności wskazanych we wnioskach o międzynarodową pomoc prawną do Federacji Rosyjskiej. Materiały z takich czynności przekazała już strona ukraińska, a odmówiła ich wykonania Republiki Białorusi. Będą wysłane następne wnioski o pomoc prawną do kolejnych krajów wyłonionych z b. ZSRR, tj. m.in.  do Gruzji i Kazachstanu. Z zeznań przesłuchanych dotąd świadków i analizy materiałów archiwalnych   wynika, że pokrzywdzonych obywateli narodowości polskiej rozstrzeliwano, lub rzadziej, wywożono do obozów pracy przymusowej (łagrów) za jakiekolwiek, choćby domniemane kontakty z państwem polskim, które zdaniem funkcjonariuszy NKWD świadczyły rzekomo o współpracy z polskim wywiadem na szkodę ZSRR. Jednak poczynione ustalenia wskazują, iż  rzeczywistym i wystarczającym powodem represji była polska narodowość ofiar. Wobec bardzo dużej ilości pokrzywdzonych i związanej z tym obszerności materiału dowodowego terminu zakończenia tego śledztwa nie da się obecnie przewidzieć. 

(S 67.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

 

Zbrodnie nazistowskie

 

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącą zbrodnią przeciwko ludzkości, w postaci ludobójstwa dokonanego w okresie od lipca 1942 r. do 1944 r. przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych wobec około 750.000 osób narodowości żydowskiej,  polskiej oraz innych, więźniów obozu koncentracyjnego w Treblince, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, t. jedn. ze zm.).

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu w Szczecinie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo dotyczące eksterminacji około 750.000 osób różnej narodowości, głównie Żydów z tereny okupowanej Polski, zamordowanych w obozie zagłady w Treblince w latach 1942-1944. Celem śledztwa jest ustalenie wszystkich osób odpowiedzialnych za eksterminację ludności w Treblince i ostateczne zakończenie wieloletniego śledztwa. Podkreślić należy, że znacząca cześć załogi obozu w Treblince poniosła już odpowiedzialność karną w innych procesach. W chwili obecnej sporządzono pełną listę członków załogi obozu w Treblince, w celu ustalenia, którzy z nich ponieśli już odpowiedzialność karną na terenie Polski lub Niemiec. Skierowano też do Centrali Ścigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu wniosek o nadesłanie wyroków skazujących członków załogi w Treblince. W toku śledztwa ustalono kolejne osoby najbliższe w stosunku do pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć w obozie. Osoby te są systematycznie przesłuchiwane.(S 9.2013.Zn  OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie).  

 

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącą zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w dniu 27.11.1942 r. w Berlinie, w postaci, wymierzenia kary śmierci Witoldowi T., przez funkcjonariuszy Sądu Ludowego Rzeszy, co stanowiło poważną represję polityczną za przynależność pokrzywdzonego do narodu polskiego,

- tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  

Obecnie trwają przesłuchania świadków, oględziny i inne czynności procesowe, a nadtokwerendy materiałów archiwalnych dotycz. występujących w sprawie osób oraz analiza akt, pod kątem decyzji końcowej ( S 85.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.). 

 

 

do góry